top of page

Museet Midt IKS
«Trønderrockfenomenet: et godt utgangspunkt for mangfoldsarbeid i museet?»

Museet Midt startet i 2020 utviklingsprosjektet “Trønderrockmuseet: Mangfold og Deltakelse” med mål om å bygge opp et faglig grunnlag for forsvarlig konsolidering av Trønderrockmuseet inn i Museet Midt, bevare og styrke kulturarven relatert til trønderrockhistorien i regionen, utvikle nye museumsstrategier som har mangfold og deltakelse som grunnleggende premisser, og bruke denne kunnskapen og erfaringen i museets andre avdelinger. Premissene mangfold og deltakelse hadde utgangspunkt i et langvarig internt ønske om å utforske det samfunnsrelaterte aspektet ved trønderrockhistorien, og det nasjonale skiftet i statusen mangfoldsarbeid har i museumsverden og et ønske om å svare mer aktivt på dette gjennom museets deltakelse i Mangfoldsnettverket og prosjektet “Uenighetsfelleskapet”. Prosjektet hadde som mål å utvikle rammen for det nye Trønderrockmuseet, og skape grunnlaget for et bærekraftig museum som vil være relevant for det mangfoldige samfunnet vi lever i.

Prosjektansvarlig: Camilla Birkeland

Se Camilla Birkeland presentere prosjektet

bottom of page